Skip to content

Regulamin

Regulamin www.lux4home.pl

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: https://www.shop.lux4home.pl 

  Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: 

  Mariusz Trestka Maxtrader Group 

  Lux4home™ ul. Cz. Maki 63 30-392 Kraków, Poland 

  NIP: PL 868-160-64-22 REGON: 120268936 

   

  Adres do korespondencji: 
  Lux4home™ ul. Cz. Maki 63 30-392 Kraków, Poland 

  Kontakt: MaxTrader Group ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków 

  Email: biuro@Lux4home.pl 

  Numer telefonu: +48 602 222 677 

  DEFINICJE 

  1. Sklep internetowy – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę i USŁUGODAWCĘ pod domeną: www.shop.lux4home.pl. za pośrednictwem której Klient może zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego. 
  1. Sprzedawca i Usługodawca – Przedsiębiorca: Mariusz Trestka Maxtrader Group ul. Cz. Maki 63 30-392 Kraków, Polska, NIP: PL 868-160-64-22 REGON: 120268936, będący jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego. 
  1. Klient osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego. 
  1. Konsument – Klient, osoba fizyczna lub osoba prawna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  1. Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym. 
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego. 
  1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
  1. Zamówienie – oświadczenie woli złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi). 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Do zakresu działalności Sprzedawcy należy sprzedaż produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego oraz będących w asortymencie Sprzedawcy. 
  1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego wykonane są materiałów naturalnych- drewna, kamienia lub też metalu. W przypadku części z nich zdjęcia prezentują realny produkt (kolor oraz struktura może zależeć od sposobu wyświetlania zdjęcia na ekranie Klienta. Jednakże w przypadku części z nich (np. wzory, mozaiki a także produkty tworzone na zamówienie) prezentowane produkty są jedynie poglądowe ze względów logistycznych, fakt ten wskazany przy poszczególnych produktach.  
  1. Sprzedawca oferuje wykonanie produktów na zamówienie. W przypadku tych produktów zdjęcia przedstawiają jedynie poglądowy produkt. Produkt docelowy będzie tożsamy z kształtem i rozmiarem prezentowanego produktu, może jednak różnic się nieznacznie kolorem lub wzorem na kamieniu.  
  1. W przypadku produktów tworzonych na zamówienie w miejscu produkcji czas dostawy zostanie wydłużony od 30 do 130 dni, o których klient zostanie stosownie poinformowany.  
  1. Produkty tworzone na zamówienie wymagają przedpłaty ze strony Klienta w wysokości 100% wartości zamówienia. Klient ponosi jedynie koszt dostawy na terenie Polski. Sprzedawca pokrywa koszt transportu z miejsca wytworzenia na teren Polski.  
  1. W przypadku produktów z kategorii umywalek oraz wanien zabronione jest stosowanie instalacji odpływowej przewidzianej dla umywalek z przelewem.  W przypadku armatury bez przelewowej, musi zostać zamontowany dedykowany korek oraz przewód odpływowy. 
  1. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy: 
  1. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie SprzedawcySprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia. 
  1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcami, Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. 
  1. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
  1. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu internetowego. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową. 
  1. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. 
  1. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę. 
  1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową. 
  1. Zamówienie.
  1. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie 
  1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. 
  1. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. 
  1. Realizacja Zamówienia z magazynu w Polsce (przygotowanie i wysyłka Produktów) przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu płatności. 
  1. Termin realizacji Zamówienia w przypadku Produktów znajdujących się w magazynie w Polsce zajmie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty otrzymania płatności.  W przypadku Produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu Zamówienia. 
  1. Jeżeli kupującym jest KonsumentSprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że specyfika zamówienia stanowi inaczej. W razie opóźnienia SprzedawcyKonsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 
  1. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 

  CENY. 

  1. Podane w ofercie sklepu ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
  1. Podane ceny są cenami detalicznymi. 
  1. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania Zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości Zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności oraz potwierdza swój wybór. 
  1. Cena aktualna w chwili złożenia zamówienia jest ceną wiążącą dla Klienta 

  FORMY PŁATNOŚCI: 

  1. Możliwe są następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy z Klientem 
  1. Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub w potwierdzeniu Zamówienia, 
  1. Płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez Dotpay.  
  1. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – zamówione Produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie Sprzedawcy. 
  1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej. 
  1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 

  WYSYŁKA TOWARU 

  1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania internetowego formularza Zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia. 
  1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że opis oferty Produktu stanowi inaczej. 
  1. Zakupione Produkty wysyłamy firmami kurierskimi. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD, palety Poczta Polska. 
  1. Przy odbiorze towaru prosimy o jego sprawdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych. 
  1. Wysyłka towaru może różnić się w zakresie wysyłki produktów realizowanych na specjalne zamówienie z miejsca produkcji. Koszty dostawy z miejsca produkcji na teren Polski pokrywa sprzedawcy.  

   

  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY O PRAWACH KONSUMENTA. 

  1.  Klient będący Konsumentem zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy). W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SprzedawcęSprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.  
  1. Po przesłaniu oświadczenia Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do korespondencji podany w danych Sprzedawcy – chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. 
  1. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych – od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do KonsumentaSprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
  1. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument (kupujący). 
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuj Konsumentowi m.in. w wypadkach: 
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy; 
  1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb; 
  1. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych “za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. 
  1. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku produktów pochodzących z Outletu oraz tworzonych na zamówienie 
  1. W przypadku produktów takich jak mozaiki, zwroty mogą być realizowane jedynie, gdy plastry mozaiki zwracane są w stanie pierwotnym.  
  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEMKONSUMENTA.
  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy – bez wad. 
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat. 
  1. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia Konsumenta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta i stosować środki pielęgnacyjne oraz impregnaty dedykowane dla kamienia naturalnego lub drewna. 
  1. Sprzedawca może dostarczyć Klientowi odpowiednie środki do pielęgnacji produktów.  
  1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub też korzystał ze środków inwazyjnych nie zalecanych do pielęgnacji produktu. 
  1. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
  1. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, aby Konsument przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji Sprzedawcy podany w nagłówku. 
  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
  1. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
  1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
  1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KonsumentaSprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumentjest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
  1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną Konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. 
  1. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumenowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez KonsumentaSprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. 
  1. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że: 
  1. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze Sprzedawcą lub Usługodawcą; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu Konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz Konsumentów; 
  1. istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między Konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
  1. istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707. 
  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platformy ODR znajduje się pod adresem: 
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL 
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu SERWISU będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminsą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez: 

dotpay logo

Obsługujemy: 

logotyp visa mastercard